Live
25KM_420GoddessKM_420GoddessBreezydrakeBreezydrake23ShockBeastShockBeastBreezydrakeBreezydrake22TSG | DeerSkinTSG | DeerSkinBreezydrakeBreezydrake21ShockBeastShockBeastExleyExley17BreezydrakeBreezydrakeGengarsprodigyGengarsprodigy18ExleyExleyTirrell_DATirrell_DA13GengarsprodigyGengarsprodigyTooGood562TooGood56214HyakkiiHyakkiiBreezydrakeBreezydrake15Tirrell_DATirrell_DABL.Alucard <3BL.Alucard <316ExleyExleySuperKawaiiUguuSuperKawaiiUguu8TooGood562TooGood562WeLoveEitoWeLoveEito7TZN_SozeTZN_SozeBL.Alucard <3BL.Alucard <327KM_420GoddessKM_420GoddessSgtslapahoeSgtslapahoe26SgtslapahoeSgtslapahoeKM_420GoddessKM_420Goddess24KM_420GoddessKM_420GoddessSgtslapahoeSgtslapahoe20SgtslapahoeSgtslapahoeTSG | DeerSkinTSG | DeerSkin19KM_420GoddessKM_420GoddessShockBeastShockBeast12TSG | DeerSkinTSG | DeerSkinExleyExley11Tirrell_DATirrell_DASgtslapahoeSgtslapahoe10HyakkiiHyakkiiShockBeastShockBeast9GengarsprodigyGengarsprodigyKM_420GoddessKM_420Goddess6WeLoveEitoWeLoveEitoExleyExley5TooGood562TooGood562TSG | DeerSkinTSG | DeerSkin4SgtslapahoeSgtslapahoeBreezydrakeBreezydrake3BL.Alucard <3BL.Alucard <3ShockBeastShockBeast2HyakkiiHyakkiiTZN_SozeTZN_Soze1KM_420GoddessKM_420GoddessSuperKawaiiUguuSuperKawaiiUguuRound 1Round 2Round 3SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5Losers Round 6
KM_420Goddess
Breezydrake
ShockBeast
Breezydrake
TSG | DeerSkin
Breezydrake
ShockBeast
Exley
Breezydrake
Gengarsprodigy
Exley
Tirrell_DA
Gengarsprodigy
TooGood562
Hyakkii
Breezydrake
Tirrell_DA
BL.Alucard <3
Exley
SuperKawaiiUguu
TooGood562
WeLoveEito
TZN_Soze
BL.Alucard <3
KM_420Goddess
Sgtslapahoe
Sgtslapahoe
KM_420Goddess
KM_420Goddess
Sgtslapahoe
Sgtslapahoe
TSG | DeerSkin
KM_420Goddess
ShockBeast
TSG | DeerSkin
Exley
Tirrell_DA
Sgtslapahoe
Hyakkii
ShockBeast
Gengarsprodigy
KM_420Goddess
WeLoveEito
Exley
TooGood562
TSG | DeerSkin
Sgtslapahoe
Breezydrake
BL.Alucard <3
ShockBeast
Hyakkii
TZN_Soze
KM_420Goddess
SuperKawaiiUguu